Zebrania Grup Członkowskich

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Banku  Spółdzielczego w Reszlu zawiadamia, że w dniach od 15.05. 2019r. do 17.05.2019r. odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Reszlu

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2018r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2018r.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Reszlu wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym struktury organizacyjnej, Polityki wynagrodzeń oraz oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku w 2018 roku.
 6. Rozpatrzenie kierunków działalności Banku na 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli:

-      projekt podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej w 2018r.

-      przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania wniosków polustracyjnych,

-      dokonanie oceny indywidualnej następczej członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za 2018r.

-      projekt zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej,

-      projekt „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewnienia odpowiedniości osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Reszlu”.

 1. Rozpatrzenie pozostałych spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 2. Sprawy różne.
 3. Dyskusja, wnioski.
 4. Zamknięcie Zebrania.

Zebrania Grup Członkowskich odbywają się w następujących terminach i miejscach:

 

Grupa Członkowska     -     15.05.2019r.                               Sala konferencyjna

Gminy Reszel                        o godz. 900                                 UMiG w Reszlu

Grupa Członkowska       -   15.05.2019r.                                 Lokal Oddziału Banku

Gminy Korsze                     o godz.1200                                         w Korszach

Grupa Członkowska     -     16.05.2019r.                              Dom Kultury w Srokowie

Gminy Srokowo                   o godz. 900                                          

Grupa Członkowska     -     16.05.2019r.                                 Lokal Oddziału Banku

Gminy Barciany                   o godz. 1200                                        w Barcianach

Grupa Członkowska       -   17.05.2019r.                                 Lokal Oddziału Banku

Gminy Bisztynek                 o godz. 900                                        w Bisztynku  

                                                                                                                     

*/ Zgodnie ze Statutem Banku § 37 ust. 7 Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

                                 ZARZĄD

                             BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                                   W RESZLU

Do góry