Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Komunikat z dnia 18 marca 2020 roku

Zmiana Tabeli oprocentowania wkładów oszczędnościowych i środków pieniężnych na rachunkach  bankowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu oraz Tabeli oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu informuje, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 17 marca 2020 r. ustalono nowe poziomy stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Rada Polityki Pieniężnej ustaliła następujące poziomy stóp procentowych NBP:

- stopa referencyjna 1,00% (przed zmianą 1,50%)

- stopa lombardowa 1,50% (przed zmianą 2,50%)

- stopa redyskonta weksli 1,05% (przed zmianą 1,75%)

- stopa dyskonta weksli 1,10%;

- stopa depozytowa pozostała na niezmienionym poziomie, tj. 0,50%.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej ustalająca nowe wartości stóp procentowych weszła w życie
 z dniem 18 marca 2020 r. Oznacza to, że z dniem 18 marca 2020 r. zmianie uległa wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie.

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,50 punktów procentowych, czyli 9,00%.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć w stosunku rocznym dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP
i 5,5 punktów procentowych, czyli 13,00%.

W ślad za przeprowadzonymi przez Radę Polityki Pieniężnej zmianami stóp procentowych NBP, Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu dokonał zmian w Tabeli oprocentowania wkładów oszczędnościowych i środków pieniężnych na rachunkach  bankowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu, które obowiązują od 23 marca 2020 r. oraz w Tabeli oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu, które obowiązują od 18 marca 2020 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu.

 

Do góry