Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Komunikat z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Zmiana Tabeli oprocentowania wkładów oszczędnościowych i środków pieniężnych na rachunkach  bankowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu oraz Tabeli oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu informuje, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia  2020 r. ustalono nowe poziomy stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Rada Polityki Pieniężnej ustaliła następujące poziomy stóp procentowych NBP:

- stopa referencyjna 0,50% (przed zmianą 1,00%)

- stopa lombardowa 1,00% (przed zmianą 1,50%)

- stopa redyskonta weksli 0,55% (przed zmianą 1,05%)

- stopa dyskonta weksli 0,60% (przed zmianą 1,10%)

- stopa depozytowa 0,00%.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej ustalająca nowe wartości stóp procentowych weszła w życie
 z dniem 09 kwietnia 2020 r. Oznacza to, że z dniem 09 kwietnia 2020 r. zmianie uległa wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie.

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,50 punktów procentowych, czyli 8,00%.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć w stosunku rocznym dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP
i 5,5 punktów procentowych, czyli 12,00%.

W ślad za przeprowadzonymi przez Radę Polityki Pieniężnej zmianami stóp procentowych NBP, Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu dokonał zmian w Tabeli oprocentowania wkładów oszczędnościowych i środków pieniężnych na rachunkach  bankowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu, które obowiązują od 10 kwietnia 2020 r. oraz w Tabeli oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu, które obowiązują od 09 kwietnia 2020 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu.

 

Do góry