Kredyt obrotowy

Szanowni Klienci,

Przedstawiamy Państwu nową ofertę Banku "Kredyt Obrotowy na finansowanie działalności rolniczej"

Kredyt obrotowy na finansowanie dowolnych nakładów związanych z bieżącą działalnością w gospodarstwie rolnym.

Oprocentowanie::wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 3M notowanej z 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego + marża Banku w wys. 1,00 p.p.

Prowizja: 1% od kwoty wnioskowanego kredytu

Wygodna forma korzystania z kredytu: nie wymaga się potwierdzenia dokumentami płatniczymi (faktury VAT, rachunki, umowy kupna-sprzedaży itp.) celowości wydatkowania środków pochodzących z kredytu, gdy kwota kredytu nie przekracza 100 000 zł.

Zabezpieczenie spłaty kredytu: Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w przypadku, gdy wnioskowana kwota kredytu nie przekracza 100 000 zł oraz 300 000 zł łącznego zaangażowania Banku.

Uproszczone zasady udzielania kredytu: na okres do 12 m-cy możliwe jest w oparciu o ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej Klienta, dokonana w ramach monitoringu prowadzonego zgodnie z Instrukcją monitoringu.

Nie wymaga się przedstawiania:

  1. opinii/zaświadczenia banków, firm leasingowych, firm faktoringowych, jeżeli Klient korzysta z ich usług (w przypadku możliwości zweryfikowania z raportem BIK lub aktualnym harmonogramem, potwierdzającym wysokość aktualnego zadłużenia i terminowość spłaty);
  2. zaświadczenia dotyczącego weryfikacji zobowiązań publiczno-prawnych, tj. US/ ZUS o niezaleganiu z płatnościami w przypadku potwierdzenia opłacenia składek na podstawie np. historii rachunku, dowodów wpłaty;
  3. zaświadczenia dotyczącego weryfikacji zobowiązań publiczno-prawnych, tj. UG/ KRUS o niezaleganiu z płatnościami w przypadku potwierdzenia opłacenia składek na podstawie np. historii rachunku, dowodów wpłaty

Maksymalny okres kredytowania na uproszczonych warunkach  18 m-cy

Zapraszamy do naszych PLACÓWEK

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry