Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Kredyt na zakup kolektorów słonecznych udzielany jest:

1. osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie;

2. wspólnotom mieszkaniowym instalującym kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych).

Przeznaczenie kredytu:

1. Kredyt z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia.

2. Koszty kwalifikowane stanowią wyłącznie koszty niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia:

1) koszty projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego, dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, o ile przepisy stanowią o konieczności jego przygotowania wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo budowlane; (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych)

2) koszty projektu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, zawierającego w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzonego przez osobę wskazaną w ust. 3, zgodnego z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, za wyjątkiem kosztu projektu/oferty, sporządzonego przez podmiot określony w ust. 3 pkt. 2;

3) koszty nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);

4) koszty zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434, (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);

5) koszty montażu instalacji kolektorów słonecznych;

6) koszty innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.

7) zapłacony podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

3. Montażu instalacji kolektorów słonecznych może dokonać wykonawca spełniający, co najmniej jedno z wymagań:

1) może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania budową w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wymienionych w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) i jednocześnie posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez producenta kolektorów słonecznych montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela;

2) jest przedstawicielem producenta kolektorów słonecznych lub podmiotu posiadającego certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego

3) posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym dla instalacji i jednocześnie posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

4. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego posiadającego certyfikat.

5. Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty Przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.

6. Jednostkowy koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

Minimalna kwota kredytu: 3 000 PLN

Maksymalna kwota kredytu: uzależniona jest od posiadanej przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej oraz realizowanego projektu inwestycyjnego. Kredyt z dotacją nie może przekroczyć kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia stanowiących podstawę do określenia poziomu dofinansowania kredytu z dotacją NFOŚiGW i kosztów kwalifikowanych nie objętych dotacją.

Udział środków własnych: nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

Atrakcyjność oferty:

finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia/ kosztów kwalifikowanych – kredyt nawet bez środków własnych;

atrakcyjne oprocentowanie-WIBOR 3M+ marża od 4,50 p.p.;

maksymalny okres kredytowania do 10 lat;

minimalna kwota kredytu – 3 000 PLN.

 

 

 

Do góry