Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Klienci instytucjonalni - Zmieniona Taryfa opłat i prowizji bankowych

Reszel, październik 2019 r.

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że z dniem 15.12.2019 r. wejdzie w życie zmieniona Taryfa opłat
i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych.

Wprowadzenie zmian wiąże się z uchwaleniem w dniu 19 marca 2019 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii, zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 924/2009.

Rozporządzenie zobowiązuje Bank do zrównania wysokości opłat za płatności transgraniczne w euro z opłatami pobieranymi za odpowiadające im płatności krajowe w walucie danego państwa członkowskiego, tj. zrównanie opłat przelewów krajowych w PLN (np. ELIXIR) z płatnościami w EUR realizowanymi na terenie EOG (SEPA).

W związku z powyższym, w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych zmianie uległy następujące pozycje:

1/ polecenie przelewu złożone w placówce Banku:

   - na rachunek prowadzony w innym banku krajowym – 10 zł;

2/ polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET - w placówce Banku/ w systemie bankowości

     Internetowej - 30 zł;

3/ polecenie przelewu SEPA:

    złożone w placówce Banku:

    - do banków krajowych – 20 zł;

    - do banków zagranicznych – 10 zł;

    złożone w systemie bankowości internetowej:

    - do banków krajowych – 20 zł;

    - do banków zagranicznych – 1 zł;

4/ za polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach państw członkowskich EOG:

    - złożone w placówce Banku/ w systemie bankowości internetowej – 30 zł;

5/ polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych/ Polecenie wypłaty:

    - w placówce Banku/ w systemie bankowości internetowej – 0,25% min. 40 zł, max. 400 zł;

    - polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS – 10 zł;

6/ realizacja przelewu walutowego otrzymanego:

    - z banków krajowych – 20 zł;

    - z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR – 0 zł;

    - z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR – 20 zł;

   - z banków zagranicznych spoza EOG – 20 zł;

ponadto

- zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta – 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł;

- zlecenie poszukiwania polecenia przelewu na zlecenie Klienta – 120 zł + koszty banków trzecich;

- realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, USD, GBP, PLN – 120 zł;

- realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR – 80 zł;

- zmiany zrealizowanego polecenia przelewu na zlecenie Klienta – 120 zł + koszty banków trzecich;

- opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego – 35 zł;

- opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) – 20 zł;

7/ realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku złożony w placówce Banku – 1 zł;

8/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty – 10 zł;

9/ wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych /załącznika do wyciągu/ - 10 zł;

10/ ustanowienie lub zmiana imiennego pełnomocnictwa do dyspozycji rachunkiem – 20 zł;

11/ zmiana karty wzorów podpisów – 25 zł;

12/ karty debetowe

  • Transakcje gotówkowe:

- w innych bankomatach w kraju- 3% min. 6 zł

- w bankomatach akceptujących kartę za granica w ramach EOG w walucie EURO- 3%, min. 6 zł

- w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz poza
   EOG- 3%, min. 6 zł;

- w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO- 3%, min. 10 zł;

- w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz poza EOG- 3%, min. 10 zł

    - powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta – 10 zł;

    - usługa Cash back – 2,50 zł;

    - zmiana miesięcznego limitu indywidualnego/ podwyższenie limitu – 20 zł;

13/ blokada środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów:

      - z Bankiem – 5 zł;

      - potwierdzenie wykonania blokady środków – 30 zł;

14) karty kredytowe:

- wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą- 3%, min. 7 zł

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, stanowiącym załącznik do Umowy o prowadzenie rachunku, jeżeli Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian nie dokona wypowiedzenia Umowy, uznaję się, że zmiany zostały przejęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie ,wymienionego na wstępie terminu.

Pełna treść „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla Klientów instytucjonalnych” dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku, na stronie internatowej - TUTAJ oraz w systemie bankowości elektronicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku.

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry