Nowy regulamin klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, iż z dniem 01.07.2018 r. wszedł w życie nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim wypełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) nakładającej na banki obowiązek otwarcia dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN rachunku VAT.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Regulaminu, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zaproponowane zmiany mają Państwo możliwość złożenia pisemnego oświadczenia wobec tych zmian w terminie 14 dni od daty wprowadzenia zmian.

W przypadku niezaakceptowania przez Posiadacza rachunku zmian Regulaminu, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, która ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia.

Pełna treść „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku, na stronie internatowej poniżej oraz w systemie bankowości elektronicznej.

paragraf
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku.

Bank Spółdzielczy w Reszlu
Do góry