Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Zebranie Przedstawicieli 2019

10 czerwca  br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Reszlu, które podsumowało wyniki działalności Banku za 2018 rok.

Na zwołane przez Zarząd Banku Zebranie Przedstawicieli przybyli członkowie Rady Nadzorczej, delegaci, zaproszeni goście, Dyrektorzy placówek oraz wyznaczeni pracownicy Centrali Banku. Przybyłych gości przywitał przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zenon Bachowski, który następnie otworzył obrady ZP.

W kolejnym punkcie obrad Prezes Zarządu Bożena Ładosz przedstawiła sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Reszlu za rok 2018 oraz sprawozdanie finansowe za 2018r. Pani Prezes podkreślała, że mimo niekorzystnej dla banków sytuacji związanej m.in. z rekordowo niskimi stopami procentowymi, Bank Spółdzielczy w Reszlu zrealizował założenia wyznaczone przez strategię działania oraz osiągnął dobre wyniki finansowe. Bank jest w stabilnej sytuacji i nadal się rozwija.

W trakcie obrad Zebranie Przedstawicieli - najwyższy organ Banku - zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Najwyższe gremium spółdzielcze udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu  i podjęło szereg uchwał, w tym m. in. uchwały o:

 • zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Banku w 2018 r.;
 • zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;
 • zatwierdzeniu kierunków  działalności  Banku na 2019 rok,
 • podział nadwyżki bilansowej za rok ubiegły.

W trakcie dyskusji wyrażono słowa uznania dla Zarządu za dobre wyniki w zakresie prowadzonej działalności bankowej jak i dla pracowników za ich profesjonalizm oraz gratulowano dynamicznego rozwoju i wzrostu skali działania.

Istotnym punktem obrad były wybory nowej Rady Nadzorczej Banku. Po dokonanej, przez Komisję ds. odpowiedniości, ocenie kandydatów na członków Rady Zebranie Przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej na lata 2019-2023 wybrało następujące osoby:

 • Zenon Bachowski,
 • Piotr Radecki,
 • Andrzej Szymański,
 • Marian Biga,
 • Mirosław Nowicki,
 • Tadeusz Szykiewicz,
 • Ryszard Winciun.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w Zebraniu Przedstawicieli.

 

Bank Spółdzielczy w Reszlu
Do góry