Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Zebranie Przedstawicieli 2020

 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Reszlu

07 lipca  2020 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Reszlu, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku. Zebranie Przedstawicieli odbyło się przy ponad 70 procentowej frekwencji. Po otwarciu Zebrania rozpoczęło się podsumowanie wyników wypracowanych przez Bank w 2019 roku.

Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Banku za ubiegły rok, osiągnięte wyniki finansowe wraz ze Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2019 i kierunki rozwoju.

Przedstawiono również ocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. W ramach przyjętego porządku obrad Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu, dokonało podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok, a także podjęło szereg ważnych uchwał.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu podziękowali serdecznie Przedstawicielom za udział w Zebraniu, a wszystkim udziałowcom oraz Klientom Banku, za zaufanie oraz wsparcie, bez którego osiągnięcia Banku byłyby niemożliwe.

Do góry