Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Zebranie Przedstawicieli 2021

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Reszlu

28 czerwca 2021 roku w Hotelu „AGROS” w Kętrzynie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Reszlu, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku.

W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli delegaci wybrani przez Zebrania poszczególnych Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza, Komitet Audytu, Zarząd Banku, Dyrektorzy placówek sprzedażowych oraz oddelegowani pracownicy Centrali Banku.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Zenon Bachowski, który następnie przekazał głos wybranemu na Przewodniczącego Zebrania Panu Piotrowi Radeckiemu. Sam natomiast został wybrany Sekretarzem Zebrania.

Zebrania rozpoczęło się podsumowaniem wyników wypracowanych przez Bank w 2020 roku.

Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Banku za ubiegły rok, osiągnięte wyniki finansowe wraz ze Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2020 i kierunki działania Banku na rok 2021.

Przedstawiono również ocenę odpowiedniości Członków Zarządu oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. W ramach przyjętego porządku obrad Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu, dokonało podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok, a także podjęło szereg ważnych uchwał.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu podziękowali serdecznie Przedstawicielom za udział w Zebraniu, a wszystkim udziałowcom oraz Klientom Banku, za zaufanie oraz wsparcie, bez którego osiągnięcia Banku byłyby niemożliwe.

Do góry