Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Zebranie Przedstawicieli Banku 2022

OGŁOSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu zawiadamia,
że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku

zwołał na dzień 22 czerwca 2022 roku

Zebranie Przedstawicieli Banku

Zebranie odbędzie się w Hotelu „AGROS” w Kętrzynie, ul. Kasztanowa 1.

I   termin   -   22 czerwca 2022 r. o godz. 11 00

II   termin   -   22 czerwca 2022 r. o godz. 11 15 *

* Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybory Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. oceny odpowiedniości.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje
  w Banku Spółdzielczym w Reszlu”.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2021r. oraz sprawozdania z działalności Banku w 2021r. z uwzględnieniem wykonania Uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021r. wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Reszlu za 2021r. oraz funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń za 2021r.
 9. Przedłożenie Sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości z wyników wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2021 r.
 10. Przedstawienie informacji z wykorzystania środków z Funduszu Społeczno-Kulturalnego i Nagród
  w 2021r.
 11. Rozpatrzenie kierunków działalności Banku na 2022 rok.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2021 roku,
  • udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium za działalność w 2021 roku,
  • przyjęcia sprawozdania komisji ds. oceny odpowiedniości z wyników wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2021 r.
  • dokonania wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2021 r.
  • dokonania wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2021 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2021 roku,
  • podziału zysku za rok obrotowy 2021,
  • uchwalenia kierunków działalności Banku na 2022 rok,
  • uchwalenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Reszlu”,
  • uchwalenie „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Reszlu”.
 14. Wybór Delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
 15. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, roczne sprawozdanie z działalności Banku wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego ZP oraz protokół z poprzedniego ZP i projekty wnoszonych na ZP uchwał są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Reszlu, ul. Kolejowa 4.

ZARZĄD

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W RESZLU

Do góry