EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Deklaracja Zarządu Banku

AZarząd Banku świadomy zagrożeń oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne czynności, mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Reszlu.

BBank Spółdzielczy stosuje się do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzającej do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej.

CBank stosuje również rozporządzenia Unii Europejskiej wprowadzające szczególne środki ograniczające w stosunku do niektórych osób, podmiotów lub grup w celu zamrażania ich wartości majątkowych.

DW Banku zostały ustanowione wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem polskim oraz przepisami Unii Europejskiej.

 

Procedury wewnętrzne określają w szczególności zasady:

oceny ryzyka prania pieniędzy,
stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
weryfikacji klientów i stron transakcji z listami sankcyjnymi w celu zamrażania wartości majątkowych,
identyfikacji i weryfikacji zleceniodawców przekazów pieniężnych powyżej równowartości 1.000 euro,
rejestrowania i raportowania transakcji powyżej równowartości 15.000 euro,
analizowania i raportowania transakcji podejrzanych,
przechowywania dokumentacji,
szkolenia pracowników,
prowadzenia kontroli wewnętrznych.

Przeciwdziałanie

W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań, związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, powołano komórkę organizacyjną i wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację tych obowiązków. Zarząd Banku dokłada starań, by odpowiedzialna komórka organizacyjna posiadała odpowiednie środki umożliwiające realizację powierzonych zadań.

 

Kontrola

Pracownicy Banku świadomi są obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wszelkie transakcje, których okoliczności wskazują na możliwość ich wykorzystywania do celów związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu są zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - polskiej jednostki analityki finansowej.

Udoskonalanie

Bank nie nawiązuje współpracy z „bankami fikcyjnymi” i innymi instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności. Zarząd Banku zapewnia, że rozwiązania stosowane w Banku Spółdzielczym w Reszlu, w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu podlegają stałemu udoskonalaniu.

Do góry